A HITCHCOCK KENNEL

Mister-úriemberOrwell, még a második világháború idején, angolszász úriem berhez méltón, tiszteletköröket téve H. G. Wells előtt, azért mégis csak keményen felrótta a nagyjövendő mondónak, hogy mint futurológus, "a progresszív látomás" kedvéért szemet húny a világban terjengő diktatúrák ténye fölött; s hogy ez a haladószelleműnek vélt vakság kártékony és lefegyverző. H. G. Wells akkor még abszolút vi tágtekintély volt, Orwell legföljebb kel lemetlen, elnémítandó fráter. Ahogy az idő könyvének lapjai tovább peregtek és a titkok eltárulkoztak, a kettejük közti rangsor megbillent, s mára mint tudjuk Orwellből "jelzős szerkezet" lett. Századunk paradox igazsága rejtőzik ebben: egyfelől hiába is erőltetjük a végelszámolást, a jövő ellenáll; másfelől, valamiképpen rejtélyesen, bennünket, huszadik századiakat fölöttébb jellemző módon kialakulnak, rögzülnek ezek a jelzős szerkezetek: "kafkai látomás"..:'becketti várakozás"...."fellinis bőség"...."hitchcockos hatás".

A paradoxon velejárója, hogy többé-kevésbé megfontolatlanul dobálózunk velük.
Psycho hőemelkedés

Soha nem felejtem el: kishazánkban a pártállami lágy izé legunalmasabb évtizedében, a hetvenesben, filmbarátok, forgalmazópártiak nógatására, a központi párt akarat jóváhagyásával végre nálunk is bemutatták a Psychot. A meser mintadarabja teltházakkal ment, enyhe Psycho láz tört ki, de nem vészesebben a kelleténél; a Hitchcock hívek gyanútlanul lelkesedtek, mígnem lasacskán felneszültek a tanügyi bácsik és a tanügyi nénik, megszólalt tiltakozó kóusuk. Mintha ezek a felsőbbség előtt meghajolni mindig kész emberek meg sejtették volna: alkalmas vadra találtak, "a szocialista együttélés normái" jegyében lehet protestálni valami ellen; ami idegen, ami amerikai, ízlés, vagy idegromboló; s legfőképpen védtelen. Celluloidszalag, amelyet vissza lehet parancsolni a dobozba. Be is tiltották mihamar a filmet s itt következik a hitchcockos bukfenc a tilalommal a parancsuralmi vezetők mintegy meghajoltak, meghajolni látszottak a többséginek vélhető akarat, közvélemény előtt; engedékenyen, ártatlanságot mímelve s főként költséget kímélve beletiportak a műalkotásba, amelyet a vasfüggönyön túl már milliók néztek bűntudat nélkül, csak úgy, ahogyan moziban szokás. "Cseppnyi vér ha eloldódik a tiszta vízben" mondotta volna Mr. Hitchcock elégedetten, kezét dörzsölve ha meghallja bizarr esetünket.

Hatókör

 Most, hogy televíziónk bemutat egy csokorra való Ópuszt filmtörténeti törlesztés gyanánt: korai keltezésűeket (1926-1938), ezek az ízig vérig angol filmek cáfolhatatlanul bizonyítanak több dolgot. Bizonyítják először azt, hogy Hitchcock mester éretten, teljes rendezői fegyvertárral a tarsolyában hajózott át az Egyesült Államokba. Eleve azon választottak közé tartozott, akit nem fenyegetett veszély, hogy netán átdarálnák a hollywoodi húsdarálón.
 Továbbá: helyesen döntött, amikor elfogadta Selznicknek, a nagy filmmogulnak bőkeblű meghívását, mert így prakti e kivonta magát a háború borzalmaiból, kitört a kissé zártan, provinciálisan és akadozva prosperáló angol filmgyártásból, és könnyedén növelte hatókörét. Az álomgyáriak valóban inkább tőle tanultak (jól vagy rosszul, ez más kérdés); míg ő a pénzükön világrendezővé (jelzős szerkezetté) vált. Évtizedekig ott hajtott az élbolyban, termékenyen, meg állíthatatlanul, másoktól alig befolyásolva.Végy egy fickót (a sztori receptje)

Századvégi filmbölcseleti nyomorúsá gunk alfája Omegája az, hogy a film elbeszélés, mint konvenció, talaját vesz tette; lecsupaszodott, kiüresedett, elgé piesedett. Hiába gazdagabb a jelmez , a kellék , az eszköztár, hiába látványszeűbb a látvány, ha nincs magva. Alfred Hitchcockot, hosszú pályafutása során, ez a fajta válság soha meg nem érintette. Bízott a maga sztorijában, és valami móon mindig megtalálta az általa elmondató történetet. Ha Joseph Conradnál vagy O'Casey nél, akkor náluk; ha ponyvagyárosoknál, úgy is jó volt neki. Ha neki támadt méltó ötlete: társforga tókönyvírókkal megrágta, s ízről ízre összerakta.

Szigorúbban véve az ő sztorijait szívesen nevezném eseménysornak, amely egy jól meghatározott kezdeti állapottól tart a végkifejletig. Korai filmjeit néze, a módszer gyanúsan pofonegyszerű s termékeny: "...költöztess be egy fiata lembert egy penzióba, legyen rögtön zavarodott és gyanús; terelj egy üdülőhelyre össze nem illő embereket, és egy merénylettel kösd egymáshoz a sorsukat; keresd ki az értelmező szótárból a szabotázs címszót, azután végy hozzá egy megtervezett, és nagyhatású terrorakciót; szemelj ki egy fickót, ártatlant, és hajszold a végkimerülésig; alkalmi vérekedés kapcsán varrjál egy nőt egy férfi nyakába, később egészen láncold őket egy máshoz; válassz egy gentlemant, és bízd meg egy fontos, titkos és kissé méltatlan feladattal! A felszólító mód, az óhajtó mód a fiatal Hitchcock perdöntő felismerésére utal, arra, hogy a sztorit a film rendezői hatalom határolja el a nyüzsgő büzsgő univerzumtól.
S miután ezt meg cselekedte, a filmrendezői tekintetnek (akaratnak) eleve számításba kell vennie a határolt, s kibontakozó történetben "a véletlen" és "a sorsszerű" egymásba csillanását. Mindig, mindenkor mindkettőt. Ebből azután szorongatóan súlyos, vala mint ördögien mulatságos fordulatok következnek. Úgy mellékesen: megbillen az erkölcsi világrend, kétessé vagy kétségessé válik a kiszemelt hősök egzisztenciája. Lábuk alatt szakadék tátong.Táncrend a káoszban


Mr. Alfred Hitchcock egyidős (lenne) századunkkal. Így hát érett kamaszfővel statisztálta végig az első világégést. Alig volt több húszévesnél, amikor már bekéredzkedett az Islington stúdióba. Néhány év múlva már keményen bedolgozott Michael Balcon filmes stábjába, s végül is ott szegődött el egész életére filmmakernek. A némafilm korszakban sajátította el a szakmát, mégis ő egyike azon keveseknek, akit a hangosfilm éltetett. Hatottak rá a német expresszionisták, előbb jegyezték nevét Franciaországban, mint otthon. Szívós bulldog munkával vívta ki nagyjából a harmincas évek közepére , hogy őt fogadják el a legismertebb, legrangosabb filmrendezőnek.

Az efféle szakmai életrajztöredékek (bővíthetők adatokkal, anekdotákkal, ékítményekkel) nem sokat mondanak nekünk. Sokkal fontosabb, hogy végre látjuk korai jegyzésű filmjeiben; íme, egy okos, művelt, higgadt, műgondra törekvő angol úriember iparkodik, hogy megteremtse az ízlésének megfelelő moziképet; s közben ádázul törekszik arra, hogy teremtményei lába alól kirántsa a szőnyeget. Mindezt, hogy úgy mondam, mint egy klubbeli úr, maszkulin módon. André Bazin éles szemével időben fölfigyelt az angol film eme férfias tartására, s nyomban hozzáfűzte, hogy sosem hoz majd annyi pénzt a konyhára, mint a hollywoodiak szentimentálisan nőies vonalvezetése, amely a nőket és a férfiakat egyaránt vonzza. (Napjainkban a pszeudo poszt hitchcockiánus film az infantilis, visszamaradott, többszörösen hátrányos helyzetű kamaszokat célozza meg. No comment.)


A műgond: Mr. Hitchcock számára azt jelenti, hogy ritkán, jól megválasztott pillanatban éri be egy egy odavetett pillantással (mondjuk, a 39 lépcsőfokban a potenciális gyilkos hiányzó ujja ízét szemrevételezik egyetlen odavetett pil lantással); egyébként a történet jeleneteit vagy epizódusait igen gondosan méri be és illő terjedelmet szán nekik. Nála a kocsmai verekedés nem dulakodás, ha nem esemény: van rejtett indítéka, forrpontja, kaotikus táncrendje, és kifutása. Ha bálterem: akkor annak van benső iránya, ritmusa, hangulata. A menekülő passzázsnak hossza (rejtett tanulsága). Ha filmjében terroristák adnak egymásnak találkát, a szertartás nemcsak (pőrén) tájékoztat a következő akció "mit hová dobjatok" feladatáról, de szertartásosan bevési az alá, fölérendeltségi viszonyokat, a bűnösség mértékét, a bűnhődés esélyeit, a lebukás veszélyeit, a balsejtelmet, és így tovább...

A mester ugyanis tévedhetetlenül különbözik ezernyi epigonjától, akik az ő higgadtan kitartott, gondosan körbejárt szcénáit a késleltetés "ravasz műfogásaként" vették át; s persze átsiklottak a lényeg fölött: a Hitchcock film mintegy érleli az időt és a teret; teremti és rombolja a helyzeteket; mintegy "kitenyészti a szerepeket".

A Hitchcock kennelben mindenféle fajta megtalálható: bűnös és ár tatlan, üldöző és üldözött, gyilkos és ál dozat, bűnsegédi bűnrészes és unott szemtanú, orvtámadó és tettemért, érintett szemtanú és naív beavatatlan minden civilnek van valamiféle pedigréje. A tartam pedig arra való, hogy kísérleti tesztként vizsgáztassa a valóságot: rendeltetésszerűen működik-e? Válasz: ha a valóságban egy banánhéjon inkább el lehetcsúszni, mint az igazságszolgáltatás vagy a törvény hálóján fennakadni, akkor az osztályzat: közepes, vagy kettes alá.
A metafizikai horror nyelvén szólva: Hitchcock a nihil és az abszolútum között tanyázik, inkább hajolva az előzőhöz, mint az utóbbihoz.A harang nyelve


A monográfiák példatárukban bő teret szentelnek Hitchcock korszakalkotó gegjeinek, némi filológiai munkával össze is állíthatnánk típusok és fajták szerint egy afféle ördögi ötletlajstromot, amelyben a tételek száma, gyanítom, több ezerre rúgna. Lennének benne vastagbetűs címszavak: mint például fogorvosi szék: inkvizíciós kínzópad (szerepcserével); fonalgombolyítás bál teremben: vicces alkalom merénylethez; szökevények bilincsben: kényszerhelyzetek valóságos eldorádója; gyilkosság nyíltszínen: a közönség egy színházra fizet be, és kettőt kap helyette; és így tovább. Alkalmi beszámolómban inkább csak arra az észrevételekre szorítkoznék, hogy a kifogyhatatlan kedélyű gegman imád játszani, s hogy játéka lenyűgözően muzikális. Módszere, a magaválasztot ta műfajban, Chaplinéhez és Buster Keatonéhez hasonlit; ötletsziporkáit megalapozza, tételekre bontja, adagolja, variálja, visszautalásokkal gazdagítja s szinte még a dörrenés, a robbanás pillanatában túlad rajtuk.

A Titkos ügynök, amelyet 1936 ban forgatott, szemre: jól megcsinált darab. Főcíme kitűnő színészgárdát hirdet: Madeleine Carroll, John Gielgud, Peter Lorre, Lili Palmer, Michael Redgrave (később már sztárok). A történet hátterében az Első Világháború zakatol. Hitchcock kaján écája, hogy titkos megbízatás ürügyén egy máshoz kötözi Gielgudot, a kor híres Shakespeare színészét és Lorrét, a levantei jövevényt. E fura beszéd párosnak valahogy boldogulnia kell. Forró nyomot követve behatolnak egy temp lomba. Dramaturgiai értelemben: hely színelnek. A szentély atmoszférája a két különböző vérmérsékletű embert szinte összerántja. Folyamatos orgonazenét hallanak, majd fölfedezik, hogy az orgonista halott. A "kitörő csend", mint poén, megtelítődik veszély érzettel. Lépések közelednek. Az ismeretlen jövevény elől fölmenekülnek a harangtoronyba. Várakoznak. Lefelé figyelnek. Tudnunk kell, hogy Hitchcock egyik kedvenc mániája a magasság, a vertikum, a csapda helyzet fölfelé való kiterjesztése (a dimenziók megfordítása).
Kötél lendül. Kettős közelkép a haranggal, amelynek nyelve ide oda bimbamol. A "kitörő harangzúgás", mint poén, túlzengi hőse ink párbeszédét. Információkat cserélnek, de nem halljuk miről. Csapdában vannak odafenn, szenvednek is tőle, de a kongató harangnyelv oltalmazza őket. A hangosfilm eszköztára rendeltetésszerűen működik.Kutya, kalicka, műterem

Hitchcockot a mozi úgynevezett eredeti helyszínvilága nem érdekelte. Egy svájci tematikájú történet kedvéért esze ágáan sem volt tavak, eredeti havas hegycsúcsok közé utazgatni. Nem keresgélt hiteles börtöncellákat, se korhű kastéyokat. Gyakorlati megfontolásból forgatott díszletfalak között; figyelme a részletek valószerűségére összpontosult. A részletek bőségének vagy apályának szolgálnia kellett a végzetes, és véletenszerű sztorit, ezért nem bízhatott semmit egy esetleges forgatás véletlenjre.
A színésztől elvárható, hogy teljes lelki szellemi habitusával jelen legyen, még akkor is, ha a sztori a létezését meg kérdőjelezné. Ha kutya kerül képbe: szimatoljon, kutasson, vagy csupán érdeklődjön. Egy lépcsőlejáró nem mond semmit, ha nem lépdelnek rajta. A kalickában vagy verdes a madár, vagy nem: de jelen van. A csehóban a vendégek isznak, társalkodnak, de a csapos figyel. Két eset van: vagy nem történik semmi, vagy beüt a mennykő. A műtermi csapos mitológikus őrszem konyhakötényben.A Televízióban bemutatott Hitchcock filmek

A titokzatos lakó (1926)
Juno és a Páva (1931)
A férfi, aki túl sokat tudott (1934)
39 lépcsőfok (1935)
Titkos ügynök (1936)
Szabotázs (1937)
Fiatal és ártatlan (1938)
Londoni randevú (1938)
Jamaica vendéglő (1939)
Fogjunk tolvajt! (1955)

 

Dániel Ferenc írása
Filmvilág 1992/6.


[Vissza az Alfred Hitchcock kezdőoldalra!]